Kernvisie methode uitleg voor de ouders

Wist u dat 95% van de kinderen op het basisonderwijs met een klein of groot leerprobleem rechts georiënteerd oftewel getalenteerd is? Aan de hand van de volgende vragen, wil ik u dit graag uitleggen.

Wanneer spreek je van een leerprobleem?

Als een kind op school niet datgene doet wat van hem of haar verwacht wordt, terwijl het kind er wel zijn best voor doet, is er sprake van een leerprobleem. Een aantal van deze kinderen blinken uit op moeilijker gebied, waardoor het vreemd kan lijken dat hij op eenvoudige dingen afhaakt. Op ouderavonden horen ouders dat hun kind informatie niet goed oppakt, dat het automatiseren lang duurt of niet op gang komt. Er worden wisselende resultaten behaald en de concentratie is matig tot zwak. Ook thuis kunnen er belemmerende factoren worden opgemerkt zoals:

  • slecht slapen,
  • bedplassen,
  • faalangst,
  • bang zijn in het donker,
  • niet naar school willen.

Soms geeft de school aan dat het kind niet goed mee kan komen, maar als ouder zie je dat je kind juist behoorlijk slim is. Belemmerende factoren zijn factoren waardoor een kind niet verder kan komen in zijn ontwikkeling.

Wat is rechts georiënteerd?

De Kernvisie methode gaat uit van de volgende vier belangrijke denksystemen namelijk:

1. Het auditieve denksysteem (gehoor), bevindt zich in onze linker hersenhelft.

2. Het digitale denksysteem (beredeneren), bevindt zich in onze linker hersenhelft.

3. Het visuele denksysteem (beeld), bevindt zich in onze rechter hersenhelft.

4. Het kinesthetisch denksysteem (gevoel), bevindt zich in onze rechter hersenhelft.

Ongeveer 90% van de mensen hebben een voorkeur om van nature met hun linker of rechter hersenhelft te denken. Of anders gezegd: ze zijn links of rechts georiënteerd. De verhoudingen tussen bovenstaande vier denksystemen zijn wisselend per persoon. Bij een kleine, maar groeiende groep kinderen en jongeren die voorkeur hebben om visueel en kinestetisch te denken, ontstaat er een leerprobleem. Een belangrijke oorzaak van het leerprobleem van deze kinderen is dat de gebruikte leerwijze niet overeenkomt op hun meest natuurlijke denksysteem.

Waar gaat het mis bij de kennisoverdracht?

Het antwoord is kort: leerkrachten zijn over het algemeen links georiënteerd en hebben dus van nature een andere leerstijl en dus voorkeur voor een andere leerwijze. Er zijn weinig rechts georiënteerde docenten, omdat veel rechts georiënteerde kinderen het niet altijd naar hun zin hebben op school. Ze kiezen er later daarom bijna nooit voor om docent te worden. Doordat de rechts georiënteerde kinderen vaak les krijgen van de links georiënteerde docenten, verloopt de kennisoverdracht minder passend. Ook het onderwijssysteem gaat vaak uit van de links georiënteerde leerwijze.

Welk verschil is er tussen de links dan wel rechts georiënteerde leerwijze?

De links georiënteerde leerling werkt graag in kleine stapjes naar het grote geheel en de rechts georiënteerde leerling werkt graag van het grote geheel naar de kleine stapjes toe.
Een voorbeeld: Alvast de laatste bladzijde van een boek willen lezen.

Kernvisie methode

Door de Kernvisie methode leert het kind rechtsom leren. Rechtsom leren helpt u kind de leerwijze toe te passen die bij zijn leerstijl past. Dit is van belang, omdat de hersenen van de rechts georiënteerde kinderen informatie anders verwerken dan bij de links georiënteerde kinderen. Deze manier van leren geeft nieuwe mogelijkheden en is belangrijk. De ogen van kinderen gaan stralen, want ze ontdekken, ik kan het ook! De automatisering van taal en rekenen verbeterd en lezen gaat goed vooruit. Mogelijke achterstanden van de lesstof kunnen worden weggewerkt. De grondlegger van de kernvisie methode is Wim Bouman. Door kinderen in de praktijk goed te observeren en te bevragen heeft hij deze ijzersterke methode ontwikkeld.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij de trainingen van de Kernvisie methode wordt aandacht gegeven aan het volgende:

Dictee, spellingsregels van groep 4 t/m 8, lezen, begrijpend lezen, automatisering van rekensommen en tafels, topografie, leren van grote teksten en klokkijken. Ook humor, positiviteit, omgaan met emoties, plannen, afrekenen met belemmerende factoren en talenten ontdekken staan bij elke training op eigen wijze centraal.

In gemiddeld vijf trainingen (afhankelijk van hulpvraag en leerprobleem) kan de Kernvisie methode worden aangeleerd. Tussen elke training ligt een periode van drie weken. Vanaf halverwege groep drie kunnen kinderen met een leerprobleem starten met de training. Vooraf of tijdens de eerste training wordt er een intakeformulier ingevuld en doorgenomen. We gaan bij de eerste training aan de slag met letters en dicteewoorden. Er wordt nadruk gelegd op in het hoofd leren in plaats van uit het hoofd leren, zoals kinderen gewend zijn. Kinderen ervaren dit als positief en niet moeilijk. De trainingen zijn aansluitend op elkaar, zodat het proces heel natuurlijk verloopt. Bij de tweede training worden de spellingsregels in het hoofd geleerd en vervolgens geoefend. Het lezen wordt geobserveerd en getraind. Bij de derde en vierde training gaan we getallen, sommen en tafels leren volgens de kernvisie methode. De vijfde training is afhankelijk van de leeftijd van het kind samengesteld. Ook kleine of grote emotionele en sociale problemen worden bij alle vijf de trainingen volgens de leerstijl van het kind benaderd.
Vervolgens kunnen ouders en kinderen zelfstandig of met coaching nog eventuele bestaande achterstanden weg gaan werken.
Als het kind nog op de basisschool zit, zijn de ouders zeker bij de training aanwezig en kunnen thuis actief met hun kind aan de slag. Ouders ervaren dit over het algemeen als positief en vinden de trainingen goed gedoseerd. De trainingen worden in eigen woonomgeving gegeven, om een veilig leer- en werkklimaat te waarborgen. Mocht dit voor problemen zorgen, wordt er een andere mogelijkheid aangeboden.